“De volgende stap in GGZ”

Artikel geplaatst op (uitnodiging van de hoofdredacteur van) GGZTotaal

“We weten allemaal dat kennis niet genoeg is om mensen te helpen veranderen. Cognitie moet worden gecombineerd met beïnvloeden. Het begrijpen van invloed is de koninklijke weg naar het onbewuste” (Manfred Kets de Vries)

Een stijgend aantal mensen krijgt te maken met psychische en psychosomatische gezondheidsproblemen. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt primair gebruik gemaakt van de algemeen bekende reguliere benaderingen. Professionals werkzaam in de GGZ voelen dat er een (aanvullende) nieuwe impuls moet komen die verder gaat dan de technieken die ze nu kennen en gebruiken om dit vraagstuk het hoofd te kunnen bieden.

Velen zijn dan ook op zoek naar nieuwe (aanvullende) methoden. In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor een nieuwe krachtige benadering die laagdrempelig, snel en veilig is en oplossingen biedt met blijvende resultaten.

Algemeen bekende methoden

De meeste methoden baseren op een cognitieve benadering, waarbij door middel van logisch redeneren een poging wordt gedaan om veranderingen tot stand te brengen. De achterliggende gedachte daarbij is, dat indien de logica aangeeft dat ons gedrag niet wenselijk is, we gaan inzien dat we ons gedrag wel moeten aanpassen. Het is daarbij van doorslaggevend belang dat de zorgverlener goed leert luisteren, doelgerichte vragen stelt en probeert op basis van de diagnose een advies te formuleren (bijvoorbeeld om een cliënt te helpen om de realiteit anders te interpreteren). Sommige adviezen zijn erop gericht om lastige situaties juist op te zoeken en deze meerdere malen te ondergaan, net zo lang totdat de client voldoende gehard is om correct met de situatie om te kunnen gaan wanneer dit patroon zich de volgende keer herhaalt. De praktijk heeft laten zien dat in het overgrote deel van alle huidige methoden het oude gedrag na een tijdje toch weer de overhand neemt (terugvalgedrag).

Nieuwe inzichten 

Op basis van de nieuwste inzichten vanuit de neurowetenschappen is het duidelijk geworden dat de basis van ons gedrag voortkomt uit neurobiologische processen in de cortex (met name het deel dat ons onderbewuste brein vormt). Grofweg betekent dit dat ons onderbewuste brein constant bezig is om onze zintuiglijke waarnemingen te vergelijken met eerder opgedane ervaringen. Dit constante vergelijkingsproces vindt niet alleen plaats op het niveau van complete gebeurtenissen, maar ook met ieder detail van onze waarneming afzonderlijk. In dit laatste zit de catch.

Als we in het hier en nu details waarnemen die in ons onderbewuste brein eerder opgeslagen details activeren waaraan zeer krachtige negatieve gevoelens gekoppeld zijn (voortkomend uit trauma’s uit ons verleden), dan wordt ons gedrag primair bepaald door deze onderbewust geactiveerde negatieve gevoelens (fysiologische lading). Als deze gevoelens krachtig genoeg zijn, dan helpt geen enkele vorm van logica ons meer om ‘redelijk’ gedrag te blijven vertonen. Waargenomen details fungeren op deze wijze als triggers voor eerder gevormde negatieve gedragspatronen, waardoor deze opnieuw actief worden. Doordat de juiste inzichten omtrent dit onderbewuste mechanisme nog niet bekend waren bij het ontwikkelen van de nu algemeen bekende generatie aan methoden, was men ook niet in staat om de oorzaak van de problematiek op een nieuwe en effectieve wijze aan te pakken.

Een vooruitstrevende nieuwe benadering

Het effect van deze negatieve triggers (genaamd bad clusters) moet niet worden onderschat. Enkele voorbeelden hiervan zijn: elke vorm van onredelijk gedrag, depressiviteit, plotseling agressief gedrag, moeheid, angst- en dwangstoornissen, gebrek aan levenslust, tot en met fysieke klachten als burn-out, fibromyalgie en PTSS vinden hun oorsprong in deze geactiveerde bad clusters.

Om tot een effectievere aanpak te komen, is het noodzakelijk ons bewust te worden van de triggers die deze bad clusters activeren. Deze triggers leiden ons via een nieuwe vooruitstrevende en baanbrekende benadering naar de inhoud van de bad clusters. Deze aanpak stelt ons in staat om vervolgens de gevonden bad clusters te transformeren, waardoor deze fysiologische stoorzenders permanent van hun gedrag-ontregelende kracht worden ontdaan. Deze nieuwe benadering staat bekend onder de naam Progressive Mental Alignment® (PMA). Een laagdrempelige, snelle en effectieve aanpak die direct aantoonbare resultaten creëert.

Minder zorgkosten, betere resultaten

Een nieuwe generatie methode, zoals PMA, verschaft cliënten de vereiste tools om zelfstandig de oplossingen in hun eigen brein te vinden. Hierdoor wordt de financiële druk op de zorgsector en het werkverzuim door emotionele gezondheidsklachten beduidend verminderd. PMA kan in dit proces op verschillende manieren een rol spelen.

De preventieve benadering

Door cliënten inzicht te geven in de recentelijk ontdekte ‘taalregels’ van hun onderbewuste brein leren ze de oorzaak van hun huidige gedrag en emoties begrijpen en krijgen ze de tools aangereikt om de oorzaak van hun problemen (bad clusters) zelf op te sporen en te transformeren voordat deze tot ernstige gezondheidsproblemen of gedragsstoornissen kunnen leiden. Men krijgt hierdoor ook een dieper inzicht in het hoe en waarom van het functioneren van anderen. 

De correctieve benadering

Anderzijds is er de correctieve aanpak. Op het moment dat mensen dusdanig ernstig en langdurig last ervaren van genoemde klachten en zij niet in staat zijn om zelfstandig de oorzaak te vinden en te verhelpen zijn er speciaal opgeleide PMA Coaches die de begeleiding kunnen doen. 

Hoe werkt Progressive Mental Alignment? 

Door gebruikmaking van gedetailleerde vraagtechnieken die het bewustzijn inzicht verschaffen in de onderbewuste processen bereiken we gebieden waar we normaliter nooit zouden komen. PMA maakt daarbij gebruik van de meest fundamentele wetmatigheden en biochemische processen van het brein. Op hetzelfde moment dat de ongecodeerde inhoud van een Bad Cluster zich aan het bewustzijn openbaart zal de juiste codering ervoor zorgen dat de negatieve gevoelens letterlijk in seconden uit ons lichaam wegvloeien, om plaats te maken voor een ongekend gevoel van opluchting en positieve fysiologie.

PMA coachingsessies zijn 1 op 1 sessies en duren doorgaans twee uur, waarin de client en de PMA coach samenwerken om de emotionele stoorzenders (bad clusters) te verwijderen die de client saboteren, belemmeren en ziek maken.

Onderbouwing en vervolgonderzoek

Grondlegger van Progressive Mental Alignment®is Joop Korthuis. Hij ontwikkelde de PMA-aanpak op basis van een intensieve neurowetenschappelijke studie en meer dan 25 jaar ervaring in de medische professie en personal coaching. Vanuit een holistische denkwijze ontwikkelde hij de methode. Hij is schrijver van het boek „Innerlijke Macht”, waarin hij de basistechniek beschrijft en verklaart.

In 2014 hebben studenten van de Universiteit Utrecht nader onderzoek gedaan naar de PMA-aanpak. De inzichten van Korthuis worden in dit onderzoek onderbouwd aan de hand van wetenschappelijke literatuur. De conclusies uit dit onderzoek geven belangrijke input en aanbevelingen om de effectiviteit van de methode in de toekomst verder en blijvend te kunnen onderbouwen.

Informatie en contact

Wilt u meer weten over de de PMA-aanpak, de onderliggende neurowetenschappelijke inzichten of over het door de Universiteit Utrecht uitgevoerde onderzoek? Bel of mail bewust! 

Jaap