“De volgende stap in GGZ”

Artikel geplaatst op (uitnodiging van de hoofdredacteur van) GGZTotaal

“We weten allemaal dat kennis niet genoeg is om mensen te helpen veranderen. Cognitie moet worden gecombineerd met beïnvloeden. Het begrijpen van invloed is de koninklijke weg naar het onbewuste” (Manfred Kets de Vries)

Een stijgend aantal mensen krijgt te maken met psychische en psychosomatische gezondheidsproblemen. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt primair gebruik gemaakt van de algemeen bekende reguliere benaderingen. Professionals werkzaam in de GGZ voelen dat er een (aanvullende) nieuwe impuls moet komen die verder gaat dan de technieken die ze nu kennen en gebruiken om dit vraagstuk het hoofd te kunnen bieden.

Velen zijn dan ook op zoek naar nieuwe (aanvullende) methoden. In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor een nieuwe krachtige benadering die laagdrempelig, snel en veilig is en oplossingen biedt met blijvende resultaten.

Algemeen bekende methoden

De meeste methoden baseren op een cognitieve benadering, waarbij door middel van logisch redeneren een poging wordt gedaan om veranderingen tot stand te brengen. De achterliggende gedachte daarbij is, dat indien de logica aangeeft dat ons gedrag niet wenselijk is, we gaan inzien dat we ons gedrag wel moeten aanpassen. Het is daarbij van doorslaggevend belang dat de zorgverlener goed leert luisteren, doelgerichte vragen stelt en probeert op basis van de diagnose een advies te formuleren (bijvoorbeeld om een cliënt te helpen om de realiteit anders te interpreteren). Sommige adviezen zijn erop gericht om lastige situaties juist op te zoeken en deze meerdere malen te ondergaan, net zo lang totdat de client voldoende gehard is om correct met de situatie om te kunnen gaan wanneer dit patroon zich de volgende keer herhaalt. De praktijk heeft laten zien dat in het overgrote deel van alle huidige methoden het oude gedrag na een tijdje toch weer de overhand neemt (terugvalgedrag).

Nieuwe inzichten 

Op basis van de nieuwste inzichten vanuit de neurowetenschappen is het duidelijk geworden dat de basis van ons gedrag voortkomt uit neurobiologische processen in de cortex (met name het deel dat ons onderbewuste brein vormt). Grofweg betekent dit dat ons onderbewuste brein constant bezig is om onze zintuiglijke waarnemingen te vergelijken met eerder opgedane ervaringen. Dit constante vergelijkingsproces vindt niet alleen plaats op het niveau van complete gebeurtenissen, maar ook met ieder detail van onze waarneming afzonderlijk. In dit laatste zit de catch.

Als we in het hier en nu details waarnemen die in ons onderbewuste brein eerder opgeslagen details activeren waaraan zeer krachtige negatieve gevoelens gekoppeld zijn (voortkomend uit trauma’s uit ons verleden), dan wordt ons gedrag primair bepaald door deze onderbewust geactiveerde negatieve gevoelens (fysiologische lading). Als deze gevoelens krachtig genoeg zijn, dan helpt geen enkele vorm van logica ons meer om ‘redelijk’ gedrag te blijven vertonen. Waargenomen details fungeren op deze wijze als triggers voor eerder gevormde negatieve gedragspatronen, waardoor deze opnieuw actief worden. Doordat de juiste inzichten omtrent dit onderbewuste mechanisme nog niet bekend waren bij het ontwikkelen van de nu algemeen bekende generatie aan methoden, was men ook niet in staat om de oorzaak van de problematiek op een nieuwe en effectieve wijze aan te pakken.

Een vooruitstrevende nieuwe benadering

Het effect van deze negatieve triggers (genaamd bad clusters) moet niet worden onderschat. Enkele voorbeelden hiervan zijn: elke vorm van onredelijk gedrag, depressiviteit, plotseling agressief gedrag, moeheid, angst- en dwangstoornissen, gebrek aan levenslust, tot en met fysieke klachten als burn-out, fibromyalgie en PTSS vinden hun oorsprong in deze geactiveerde bad clusters.

Om tot een effectievere aanpak te komen, is het noodzakelijk ons bewust te worden van de triggers die deze bad clusters activeren. Deze triggers leiden ons via een nieuwe vooruitstrevende en baanbrekende benadering naar de inhoud van de bad clusters. Deze aanpak stelt ons in staat om vervolgens de gevonden bad clusters te transformeren, waardoor deze fysiologische stoorzenders permanent van hun gedrag-ontregelende kracht worden ontdaan. Deze nieuwe benadering staat bekend onder de naam Progressive Mental Alignment® (PMA). Een laagdrempelige, snelle en effectieve aanpak die direct aantoonbare resultaten creëert.

Minder zorgkosten, betere resultaten

Een nieuwe generatie methode, zoals PMA, verschaft cliënten de vereiste tools om zelfstandig de oplossingen in hun eigen brein te vinden. Hierdoor wordt de financiële druk op de zorgsector en het werkverzuim door emotionele gezondheidsklachten beduidend verminderd. PMA kan in dit proces op verschillende manieren een rol spelen.

De preventieve benadering

Door cliënten inzicht te geven in de recentelijk ontdekte ‘taalregels’ van hun onderbewuste brein leren ze de oorzaak van hun huidige gedrag en emoties begrijpen en krijgen ze de tools aangereikt om de oorzaak van hun problemen (bad clusters) zelf op te sporen en te transformeren voordat deze tot ernstige gezondheidsproblemen of gedragsstoornissen kunnen leiden. Men krijgt hierdoor ook een dieper inzicht in het hoe en waarom van het functioneren van anderen. 

De correctieve benadering

Anderzijds is er de correctieve aanpak. Op het moment dat mensen dusdanig ernstig en langdurig last ervaren van genoemde klachten en zij niet in staat zijn om zelfstandig de oorzaak te vinden en te verhelpen zijn er speciaal opgeleide PMA Coaches die de begeleiding kunnen doen. 

Hoe werkt Progressive Mental Alignment? 

Door gebruikmaking van gedetailleerde vraagtechnieken die het bewustzijn inzicht verschaffen in de onderbewuste processen bereiken we gebieden waar we normaliter nooit zouden komen. PMA maakt daarbij gebruik van de meest fundamentele wetmatigheden en biochemische processen van het brein. Op hetzelfde moment dat de ongecodeerde inhoud van een Bad Cluster zich aan het bewustzijn openbaart zal de juiste codering ervoor zorgen dat de negatieve gevoelens letterlijk in seconden uit ons lichaam wegvloeien, om plaats te maken voor een ongekend gevoel van opluchting en positieve fysiologie.

PMA coachingsessies zijn 1 op 1 sessies en duren doorgaans twee uur, waarin de client en de PMA coach samenwerken om de emotionele stoorzenders (bad clusters) te verwijderen die de client saboteren, belemmeren en ziek maken.

Onderbouwing en vervolgonderzoek

Grondlegger van Progressive Mental Alignment®is Joop Korthuis. Hij ontwikkelde de PMA-aanpak op basis van een intensieve neurowetenschappelijke studie en meer dan 25 jaar ervaring in de medische professie en personal coaching. Vanuit een holistische denkwijze ontwikkelde hij de methode. Hij is schrijver van het boek „Innerlijke Macht”, waarin hij de basistechniek beschrijft en verklaart.

In 2014 hebben studenten van de Universiteit Utrecht nader onderzoek gedaan naar de PMA-aanpak. De inzichten van Korthuis worden in dit onderzoek onderbouwd aan de hand van wetenschappelijke literatuur. De conclusies uit dit onderzoek geven belangrijke input en aanbevelingen om de effectiviteit van de methode in de toekomst verder en blijvend te kunnen onderbouwen.

Informatie en contact

Wilt u meer weten over de de PMA-aanpak, de onderliggende neurowetenschappelijke inzichten of over het door de Universiteit Utrecht uitgevoerde onderzoek? Bel of mail bewust! 

Jaap

“Focus op de oorzaak, niet op de klacht”

De opkomst van Progressive Mental Alignment®

Inleiding
Het aantal mensen dat kampt met psychische en psychosomatische gezondheidsproblemen stijgt. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt primair gebruik gemaakt van de algemeen bekende reguliere benaderingen. Veel hulpvragers ‘vallen’ terug en hebben onvoldoende baat bij de reguliere trajecten. Hulpverleners zijn dan ook op zoek naar nieuwe (aanvullende) methoden. PMA-coach Jaap Mackaay helpt mensen met de  Progressive Mental Alignment®-methode:  een methode die emotionele fricties in het brein opspoort en transformeert. Met opmerkelijke resultaten. 

Daniëlle kwam een paar jaar geleden in een burn out terecht. Daniëlle: “Ik heb heel veel spanning op mijn werk gehad, kreeg last van angsten en hyperventilatie, ik trok het op een gegeven moment niet langer en kwam thuis te zitten.” Ze kwam bij de reguliere hulpverlening  terecht, maar het hielp niet echt. De re-integratie kwam maar niet van de grond.  Via via kwam ze bij PMA-coach Jaap Mackaay terecht en maakte kennis met de PMA-aanpak. Inmiddels kan ze wel zeggen dat haar leven veranderd is. “De klachten zijn sterk verminderd. Mijn depressieve buien zijn voor een groot deel verdwenen, ik heb geen last meer van angsten. Emotioneel ben ik veel stabieler. Van hyperventilatie heb ik geen last meer doordat de stress veel minder is. Ik word minder snel kwaad en kan ruzie van anderen nu veel beter negeren. Ook ben ik minder dwingend naar mijn omgeving toe.”


Bad clusters
“Ik behandel geen klachten, ik ga samen met de cliënt op zoek naar de oorzaak, en die is gelegen in het brein”, aldus PMA-coach Jaap Mackaay. Die klachten hebben, bezien vanuit de visie van de Progressive Mental Alignment®-methode, hun oorsprong in de zogenoemde bad clusters. Wat is een bad cluster en hoe ontstaat deze? Mackaay: “Wanneer je een voor jou emotioneel ingrijpende gebeurtenis meemaakt, kun je controleverlies ervaren. Stel je bent als jong kind getuige van een verschrikkelijke ruzie tussen je ouders. Je ervaart die situatie als zeer bedreigend. De angst die je voelt kan zo sterk zijn dat het te veel voor je wordt. Je sluit je vervolgens automatisch af voor een deel van de prikkels die je ervaart, dat is een onbewust proces. De filtering vindt plaats omdat het kind die hoeveelheid prikkels op emotioneel en fysiologisch niveau niet aankan. Deze prikkels laat je niet toe in je bewustzijn, maar ze worden wel in je brein opgeslagen als ongecodeerde fragmenten die niet meer tot een herinnering  te herleiden zijn. Dat noemen we een bad cluster.” 

Negatieve triggers
Van die bad clusters kun je last krijgen wanneer deze in het dagelijks leven opnieuw geactiveerd worden door een geur, kleur, vorm, geluid of beweging enz. Dat kan dat leiden tot tal van psychosomatische of psychische klachten. Mackaay: “Het effect van bad clusters  moet niet worden onderschat. Onredelijk gedrag, depressiviteit, plotseling agressief gedrag, moeheid, angst- en dwangstoornissen, gebrek aan levenslust, tot en met fysieke klachten als burn-out, fibromyalgie en PTSS vinden hierin hun oorsprong.”


Mentale plaatjes kijken
Tijdens een PMA-sessie worden deze bad clusters  opgespoord en door het brein zelf hersteld. PMA coachingsessies zijn 1 op 1 sessies en duren doorgaans twee uur, waarin de cliënt en de PMA-coach samenwerken om deze emotionele stoorzenders  te verwijderen. Hoe gaat zo’n sessie in zijn werk? Daniëlle: “Jaap start meestal met de vraag wat mij recent het meest heeft gestoord.  De eerste gebeurtenis die dan bij me opkomt is vertrekpunt in de PMA-sessie. Wat je feitelijk gaat doen is ‘mentale plaatjes kijken en voelen’.  De plaatjes worden ‘spontaan’ door je onderbewuste aangeleverd. Je herbeleeft stap voor stap de situatie en zoomt daarbij uiteindelijk in op zaken zoals kleuren, geuren, smaken, bewegingen en vele andere details  die je een naar gevoel geven. Deze gevoelens brengen je weer naar een volgend mentaal plaatje (een gebeurtenis die je ook eerder hebt opgeslagen) net zolang totdat je je bewust wordt van de uiteindelijke  ‘stoorzender’, de bad cluster.  De details die daarmee samenhangen, worden opnieuw door je hersenen verwerkt. Geheel automatisch én heel bijzonder. De negatieve, nare gevoelens vloeien daarna als het ware uit je lichaam weg.”


Groei in functioneren

In het geval van Daniëlle zijn de bad clusters ontstaan in haar jeugd, ze is vaak getuige geweest van heftige ruzies. Daniëlle vertelt: “In een PMA-sessie kom je bij gebeurtenissen uit het verleden waarvan jij je (op onderdelen) niet bewust bent. En dat zijn niet de leukste gebeurtenissen uit je leven. Je gaat als het ware naar de pijn toe. Al tijdens en na de sessies voelde ik mij energieker.  Ook merkte ik in de loop van de tijd groei in mijn functioneren, ik kreeg daar ook opmerkingen over uit mijn omgeving.”


‘PMA gaat dieper’
 Heeft ze een idee waarom PMA bij haar wel aansloeg en gesprekken met de psycholoog niet? “Bij de psycholoog had ik het gevoel: jij begrijpt er helemaal niets van. Ik moest dingen in mijn gezinssituatie gaan veranderen, vond ze. Ik had steeds het gevoel; er moet meer bij mij gebeuren. PMA gaat veel dieper.” Mackaay: “Met reguliere therapieën proberen we vaak ons gedrag te veranderen of te trainen. Dat werkt misschien even, maar als je de oorzaak van binnen onaangetast laat, kun je terugval verwachten. En dat is wat we meestal zien gebeuren.”


Minder zorgkosten, betere resultaten

Een nieuwe generatiemethode, zoals PMA, verschaft cliënten de vereiste tools om zelfstandig de oplossingen in hun eigen brein te vinden, aldus Mackaay:”De methode is effectief, heeft een blijvend effect en de trajecten zijn van een relatief korte duur. Hierdoor kunnen we de financiële druk op de zorgsector en het werkverzuim door emotionele gezondheidsklachten beduidend verminderen.” 

Preventief en correctief
PMA kan preventief ingezet worden, aldus Mackaay: “Door cliënten inzicht te geven in de ‘taalregels’ van hun onderbewuste brein leren ze de oorzaak van hun huidige gedrag en emoties begrijpen. We kunnen hen vervolgens tools aanreiken om deze bad clusters zelf op te sporen en te transformeren vóórdat  ze tot ernstige gezondheidsproblemen of gedragsstoornissen leiden. Cliënten krijgen op deze manier ook beter inzicht in het hoe en waarom van het functioneren van anderen.”  Anderzijds is er de correctieve aanpak. Mackaay: “Mensen die ernstig en langdurig kampen met  genoemde klachten en niet in staat zijn om zelfstandig de oorzaak te vinden en te verhelpen kunnen voor begeleiding  terecht bij  speciaal opgeleide PMA-coaches.” 

Meer weten?
Meer weten over de PMA-aanpak en de onderliggende neurowetenschappelijke inzichten?

Jaap